Still-life for Gastronom magazine

Still-life for Gastronom magazine Photography: Stas Martynov Set Design: Zhenya Zhdanova Producer: Katya Graf

Back to Top